Infolinka: +421 37 202 1351 (Po-Pi | 8:00 - 16:00)

Všeobecné obchodné podmienky

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je obchodná spoločnosť:

názov internetového obchodu: BOZPSHOP.SK
obchodné meno: Turček, s.r.o.
so sídlom: Kollárova 1954/80, 952 01 Vráble
IČO: 52193365
DIČ: 2120933694
IČ DPH: SK2120933694

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.: 47478/N

(ďalej len „predávajúci“

a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho, prístupného na webovom sídle predávajúceho www.bozpshop.sk

1.2 Kontaktné údaje predávajúceho:

obchodné meno: Turček, s.r.o.
so sídlom: Kollárova 1954/80, 952 01 Vráble
IČO: 52193365
DIČ: 2120933694
IČ DPH: SK2120933694

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.: 47478/N

Prevádzka: Hlavná č.4, 952 01 Vráble
Zodpovedný vedúci: Jana Turčeková
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefónne číslo: +421 37 202 1351
číslo účtu v tvare IBAN: SK57 0200 0000 0040 6988 4957

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj  
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
https://www.soi.sk/
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.3 Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa:

a) spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo povolania;

b) podnikateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, t.j. ide o osobu, ktorá

 1. je zapísaná v obchodnom registri,
 2. alebo podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 3. alebo ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 4. alebo ktorá ako fyzická osoba vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu;

c) kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá s predávajúcim uzatvára kúpnu zmluvu prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho;

d) kupujúcim ako spotrebiteľom sa rozumie kupujúci, ktorý je spotrebiteľom;

d) kupujúcim ako podnikateľom sa rozumie kupujúci, ktorý je podnikateľom;

e) kúpnou zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorá vznikla na základe záväznej akceptácie objednávky kupujúceho, zo strany predávajúceho.

1.4 V prípade, ak kupujúci uvedie v objednávke pri svojich identifikačných údajoch svoje identifikačné číslo (IČO) alebo daňové identifikačné číslo (DIČ), kupujúce berie na vedomie a súhlasí s tým, že bude bez ďalšieho na účely týchto všeobecných obchodných podmienok považovaný za podnikateľa.

1.5 V prípade kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim ako spotrebiteľom, vzniká medzi zmluvnými stranami kúpna zmluva v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho ako spotrebiteľa, neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa spravujú príslušnými ustanoveniami právnych predpisov, a to najmä Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,  zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode. 

1.6 V prípade kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim ako podnikateľom, vzniká medzi stranami kúpna zmluva v zmysle ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho ako podnikateľa, neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa spravujú príslušnými ustanoveniami právnych predpisov, a to najmä Obchodného zákonníka a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.  

1.7 Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú obsahovú súčasť kúpnej zmluvy. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami právnych predpisov. V prípade osobitných zmluvných dojednaní medzi predávajúcim a kupujúcim, majú v prípade rozporu takýchto osobitných zmluvných dojednaní s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, prednosť osobitné zmluvné dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim. Osobitné dojednania medzi stranami nesmú byť v rozpore s príslušnými právnymi predpismi.

1.8 Kúpna zmluva, tieto všeobecné obchodné podmienky, elektronický obchod predávajúceho vrátane obsahu webového sídla predávajúceho je vyhotovený v slovenskom jazyku, a tento jazyk je ponúkaný aj na uzavretie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. Informácia pre kupujúceho ako spotrebiteľa

2.1 Predávajúci pred uzavretím zmluvy uzatvorenej na diaľku, resp. pred tým, ako kupujúci ako spotrebiteľ odoslal objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámil kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa ust. § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. v nižšie uvedenom rozsahu špecifikovanom v bode 2.2 týchto všeobecných obchodných podmienok, a to tak, že s týmito informáciami sa kupujúci ako spotrebiteľ oboznámil:

 • prostredníctvom webového sídla elektronického obchodu predávajúceho, na ktorom sa predmetné údaje nachádzajú, 
 • ako aj počas objednávkového procesu, z ktorého tieto informácie vyplývajú,
 • ako aj prostredníctvom týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré tieto údaje obsahujú.

2.2 Informácie poskytované podľa bodu 2.1 týchto všeobecných obchodných podmienok sú nasledovné:

a) Hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe.

O uvedených skutočnostiach je kupujúci ako spotrebiteľ informovaný prostredníctvom príslušnej podstránky elektronického obchodu predávajúceho, ktorá sa týkala konkrétneho tovaru, a taktiež aj počas objednávkového procesu, z ktorého predmetné informácie vyplývajú.

b) Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná.

O uvedených skutočnostiach je kupujúci ako spotrebiteľ informovaný prostredníctvom bodu 1.1 a 1.2 týchto všeobecných obchodných podmienok, ako aj prostredníctvom príslušnej podstránky elektronického obchodu predávajúceho.

c) Telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má.

O uvedených skutočnostiach je kupujúci ako spotrebiteľ informovaný prostredníctvom bodu 1.2 týchto všeobecných obchodných podmienok, ako aj prostredníctvom príslušnej podstránky elektronického obchodu predávajúceho.

d) Adresa predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b).

O uvedených skutočnostiach je kupujúci ako spotrebiteľ informovaný prostredníctvom bodu 1.2 a 10.2 týchto všeobecných obchodných podmienok, ako aj prostredníctvom príslušnej podstránky elektronického obchodu predávajúceho. 

e) Celková cena tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky.

O uvedených skutočnostiach je kupujúci ako spotrebiteľ informovaný prostredníctvom príslušnej podstránky elektronického obchodu predávajúceho, ktorá sa týkala konkrétneho tovaru, taktiež aj počas objednávkového procesu, z ktorého predmetné informácie vyplývajú, ako aj prostredníctvom bodu 6.3 a 8.4 týchto všeobecných obchodných podmienok.

f) Cena za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou.

Predávajúci oznamuje kupujúcemu ako spotrebiteľovi, že za účelom uzavretia zmluvy nevyužíva žiadnu službu so zvýšenou tarifou.

g) Platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov.

O uvedených skutočnostiach je kupujúci ako spotrebiteľ informovaný prostredníctvom príslušnej podstránky elektronického obchodu predávajúceho (v časti „Platobné podmienky“, „Dodacie podmienky“, „Reklamačný poriadok“ a „Alternatívne riešenie sporov“), taktiež aj počas objednávkového procesu, z ktorého predmetné informácie vyplývajú, ako aj prostredníctvom bodu 6, bodu 8, bodu 11.2 a bodu 10 časť I týchto všeobecných obchodných podmienok.

h) Informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; 

O uvedených skutočnostiach je kupujúci ako spotrebiteľ informovaný prostredníctvom príslušnej podstránky elektronického obchodu predávajúceho (v časti „Odstúpenie od zmluvy“), ako aj prostredníctvom bodu 9.2 týchto všeobecných obchodných podmienok.

Formulár na odstúpenie od zmluvy je prístupný na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho (v časti „Odstúpenie od zmluvy“), taktiež bol kupujúcemu ako spotrebiteľovi odoslaný na emailovú adresu, ktorú uviedol kupujúci ako spotrebiteľ v objednávke, a taktiež je uvedený v prílohe č. 2 týchto všeobecných obchodných podmienok

i) Informácia o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z..

O uvedených skutočnostiach je kupujúci ako spotrebiteľ informovaný prostredníctvom príslušnej podstránky elektronického obchodu predávajúceho (v časti „Odstúpenie od zmluvy“), ako aj prostredníctvom bodu 9.2.15 týchto všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci taktiež informuje kupujúceho ako spotrebiteľa, že v prípade, ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, bude znášať aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

j) Informácia o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z. , ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z..

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu ako spotrebiteľovi, že predmetom kúpnej zmluvy nie  sú služby, a z uvedeného nie je predmetné ustanovenie zákona aplikovateľné.

k) Informácia o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

O uvedených skutočnostiach je kupujúci ako spotrebiteľ informovaný prostredníctvom príslušnej podstránky elektronického obchodu predávajúceho (v časti „Odstúpenie od zmluvy“), ako aj prostredníctvom bodu 9.2.4 týchto všeobecných obchodných podmienok.

l) Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu (§ 622 a 623 Občianskeho zákonníka).

O uvedených skutočnostiach je kupujúci ako spotrebiteľ informovaný prostredníctvom príslušnej podstránky elektronického obchodu predávajúceho (v časti „Reklamačný poriadok“), ako aj prostredníctvom bodu 10.5.1 týchto všeobecných obchodných podmienok. 

m) Informácia o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje.

O uvedených skutočnostiach je kupujúci ako spotrebiteľ informovaný prostredníctvom príslušnej podstránky elektronického obchodu predávajúceho, a v prípade, ak je takáto rozšírená záruka poskytovaná na niektoré druhy tovaru, tak aj prostredníctvom týchto všeobecných obchodných podmienok

n) Informácia o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie,

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu ako spotrebiteľovi, že predávajúci nepristúpil ku žiadnemu kódexu správania, a z uvedeného dôvodu nie je predmetné ustanovenie zákona aplikovateľné.

o) Informácia o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy.

O uvedenej skutočnostiach je kupujúci ako spotrebiteľ informovaný prostredníctvom týchto všeobecných obchodných podmienok. 

p) Informácia o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu ako spotrebiteľovi, že z kúpnej zmluvy nevyplývajú pre kupujúceho ako spotrebiteľa žiadne záväzky, ktoré by mali trvať dlhšie ako vopred stanovenú minimálnu dobu trvania.

r) Informácia o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok.

O uvedených skutočnostiach je kupujúci ako spotrebiteľ informovaný prostredníctvom príslušnej podstránky elektronického obchodu predávajúceho (v časti „Platobné podmienky“), ako aj prostredníctvom bodu 6 týchto všeobecných obchodných podmienok.

s) Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov.

O uvedených skutočnostiach je kupujúci ako spotrebiteľ informovaný prostredníctvom príslušnej podstránky elektronického obchodu predávajúceho (v časti „Alternatívne riešenie sporov“), ako aj prostredníctvom bodu 11 týchto všeobecných obchodných podmienok.

t) Informácia o odkaze na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

O uvedených skutočnostiach je kupujúci ako spotrebiteľ informovaný prostredníctvom príslušnej podstránky elektronického obchodu predávajúceho (v časti „Alternatívne riešenie sporov“), ako aj prostredníctvom bodu 11.6 týchto všeobecných obchodných podmienok.

2.3 Predávajúci pred tým, ako kupujúci ako spotrebiteľ odoslal objednávku, jednoznačne a zrozumiteľne oznámil informácie kupujúcemu ako spotrebiteľovi v súlade s ust. § 5 zákona č. 22/2004 Z.z. v nižšie uvedenom rozsahu špecifikovanom v bode 2.4 týchto všeobecných obchodných podmienok, a to tak, že s týmito informáciami sa kupujúci ako spotrebiteľ oboznámil:

 • prostredníctvom webového sídla elektronického obchodu predávajúceho, na ktorom sa predmetné údaje nachádzajú, 
 • ako aj počas objednávkového procesu, z ktorého tieto informácie vyplývajú,
 • ako aj prostredníctvom týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré tieto údaje obsahujú.

2.4 Informácie poskytované podľa bodu 2.3 týchto všeobecných obchodných podmienok sú nasledovné:

a) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ako aj o technických prostriedkoch na uzatvorenie zmluvy je kupujúci ako spotrebiteľ informovaný prostredníctvom príslušnej podstránky elektronického obchodu predávajúceho (v časti „Ako nakupovať“), ako aj prostredníctvom týchto všeobecných obchodných podmienok (najmä bod 3 týchto všeobecných obchodných podmienok a príloha č. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok).

b) o jazyku ponúkanom na uzavretie kúpnej zmluvy je kupujúci ako spotrebiteľ informovaný prostredníctvom príslušnej podstránky elektronického obchodu predávajúceho (v časti „Ako nakupovať“), ako aj prostredníctvom bodu 1.8 týchto všeobecných obchodným podmienok.

c) kúpna zmluva bude uložená u predávajúceho, a taktiež bude ako súčasť potvrdenia o uzavretí kúpnej zmluvy doručená emailom kupujúcemu ako spotrebiteľovi.

d) o zmluvných lehotách a zmluvných podmienkach je kupujúci ako spotrebiteľ informovaný prostredníctvom týchto všeobecných obchodných podmienok, a tieto vyplývajú aj z údajov, ktoré sú spotrebiteľovi zobrazené v rámci vytvárania objednávky zo strany kupujúceho ako spotrebiteľa.

2.5 Predávajúci pred uzavretím zmluvy, resp. pred tým, ako kupujúci ako spotrebiteľ odoslal objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámil kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa ust. § 10a zákona č. 250/2007 Z.z. a to tak, že s týmito informáciami sa kupujúci ako spotrebiteľ oboznámil:

 • prostredníctvom webového sídla elektronického obchodu predávajúceho, na ktorom sa predmetné údaje nachádzajú, 
 • ako aj počas objednávkového procesu, z ktorého tieto informácie vyplývajú,
 • ako aj prostredníctvom týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré tieto údaje obsahujú.

Nakoľko informačné povinnosti podľa § 10a zákona č. 250/2007 Z.z. sú obsahovo totožné s tými, ktorú ustanovuje zákon č. 102/2014 Z.z., predávajúci na ne v celom rozsahu odkazuje tak, ako sú tieto špecifikované v bode 2.2 týchto všeobecných obchodných podmienok.

2.6 Pre vylúčenie pochybností, na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim ako podnikateľom sa neaplikuje ust. § 5 ods. 3 až ods. 6 zákona č. 22/2004 Z.z.

3. Spôsob uzavretia kúpnej zmluvy

3.1 Zoznam tovaru a služieb zobrazený na webovom sídle elektronického obchodu predávajúceho (ďalej aj „tovar“), je katalógom bežne dodávaného tovaru a cena takéhoto tovaru zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi. Zobrazená cena tovaru je vyjadrená v mene EUR a nezahŕňa poplatky za prepravu, a ani iné súvisiace poplatky, ktorých výška vyplýva z cenníka predávajúceho (s ktorým má možnosť sa kupujúci oboznámiť pred začatím realizácie objednávky), a ktorých výška bude kupujúcemu zobrazená počas vytvárania objednávky.

3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru na webovom sídle elektronického obchodu. Takáto zmena ceny tovaru sa netýka kúpnych zmlúv, ktoré vznikli (boli medzi predávajúcim a kupujúcim uzavreté) pred zmenou ceny na webovom sídle elektronického obchodu.

3.3 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká záväznou akceptáciou objednávky kupujúceho, zo strany predávajúceho.

3.4 Kupujúci ako spotrebiteľ uvedie v procese zadávania a vytvárania objednávky svoje meno, priezvisko, prípadne titul, svoju adresu bydliska, prípadne aj doručovaciu adresu, ak je odlišná od adresy bydliska, svoj telefonický kontakt a emailový kontakt.

3.5 Kupujúci ako podnikateľ uvedie v procese zadávania a vytvárania objednávky svoje obchodné meno (názov), sídlo alebo miesto podnikania, doručovaciu adresu, ak je odlišná od adresy sídla (miesta podnikania), IČO, DIČ, prípadne aj IČ DPH, meno, priezvisko, prípadne titul, telefonický kontakt a emailový kontakt osoby, konajúcej v mene kupujúceho ako podnikateľa.

3.6 Bližšia technická špecifikácia postupu vytvárania objednávky je uvedená v prílohe č. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok, a taktiež je zverejnená na webovom sídle predávajúceho na príslušnej podstránke s názvom „Ako nakupovať“.

3.7 Objednávka kupujúceho, realizovaná prostredníctvom webového sídla elektronického obchodu predávajúceho (v texte týchto všeobecných obchodných podmienok aj ako „objednávka“), predstavuje návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy ku konkrétnemu tovaru, adresovaný predávajúcemu, a to vo forme riadne vyplneného a odoslaného formulára predávajúcemu. Kupujúci v objednávke uvedie svoje identifikačné údaje (bod 3.4 alebo 3.5 týchto všeobecných obchodných podmienok), vyberie si požadovaný tovar, spôsob prepravy, spôsob platby a prípadne aj iné skutočnosti. Kupujúci zaškrtnutím políčka v priebehu zadávania objednávky „Prečítal/a som si všeobecné obchodné podmienky a súhlasím s nimi“ a následným odoslaním objednávky (stlačením tlačidla  „Objednať s povinnosťou platby“) akceptuje tieto všeobecné obchodné podmienky, a súhlasí s tým, že ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok sa bude spravovať kúpna zmluva (ako jej obsahová súčasť), ako aj všetky ostatné právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vznikli v priebehu objednávkového procesu, ako aj následne po uzavretí kúpnej zmluvy. 

3.8 Po odoslaní objednávky kupujúci obdrží na svoju emailovú adresu, uvedenú v objednávke, notifikačné (automaticky generované) „oznámenie o prijatí objednávky“ do elektronického systému predávajúceho. Oznámenie o prijatí objednávky má výlučne informatívny charakter, a teda kupujúci je informovaný o tom, že predávajúcemu bola objednávka kupujúceho, riadne doručená. Oznámenie o prijatí objednávky nie je záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho (t.j. návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy). Po doručení oznámenia o prijatí objednávky predávajúci overí reálnu dostupnosť objednaného tovaru a o výsledku takéhoto overenia upovedomí kupujúceho.

3.9 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim sa rozumie potvrdenie predávajúceho vo forme emailu označené ako „potvrdenie objednávky“, doručené kupujúcemu, ktorým predávajúci akceptuje objednávku kupujúceho. Okamihom doručenia „potvrdenia objednávky“ kupujúcemu, vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva. Potvrdenie objednávky obsahuje najmä špecifikáciu tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o kúpnej cene a o iných platbách a poplatkoch, údaje o dodacích a platobných podmienkach, údaje o kupujúcom a predávajúcom. Prílohou potvrdenia objednávky (ktoré má charakter potvrdenia o uzavretí kúpnej zmluvy) sú aj tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré obsahujú údaje, nevyhnutné na splnenie informačnej povinnosti predávajúceho vo vzťahu ku kupujúcemu ako spotrebiteľovi,  v zmysle príslušných právnych predpisov (najmä § 6 zákona č. 102/2014 Z.z.).

3.10 Kupujúci ako spotrebiteľ, ani kupujúci ako podnikateľ, nie sú oprávnení jednostranne stornovať (zrušiť) objednávku. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho ako spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy spôsobom podľa bodu 9.2 týchto všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci a kupujúci sú oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy za podmienok stanovených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

3.11 Pred záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho, je predávajúci oprávnený stornovať (zrušiť) objednávku kupujúceho vo vzťahu k objednanému tovaru (a teda neakceptovať objednávku kupujúceho), ak z dôvodu jeho nedostupnosti v požadovanej lehote dodania, alebo z dôvodu jeho vypredania, alebo z dôvodu, že sa tovar prestal vyrábať, alebo z iného dôvodu jeho nedostupnosti, nie je predávajúci schopný dodať tovar kupujúcemu v požadovanom množstve alebo v požadovanej lehote alebo za požadovanú cenu. Po vzniku kúpnej zmluvy je kupujúci, ako aj predávajúci, oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy vo vzťahu k objednanému tovaru, z dôvodov špecifikovaných v predchádzajúcej vete. Z dôvodov špecifikovaných v bode 6.3 alebo bode 6.4 týchto všeobecných obchodných podmienok je predávajúci oprávnený pred záväzným akceptovaním objednávky zrušiť (stornovať) objednávku, alebo po vzniku kúpnej zmluvy je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.  

Po zrušení (stornovaní) objednávky kupujúceho, alebo po odstúpení od kúpnej zmluvy v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok, sú predávajúci a kupujúci povinní navzájom si vrátiť vzájomne poskytnuté plnenia (najmä kúpnu cenu zaplatenú kupujúcim), a to v lehote 14 dní odo dňa zrušenia (stornovania) objednávky kupujúceho, alebo odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohto bodu všeobecných obchodných podmienok.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný:

 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za tovar tvoriaci predmet kúpnej zmluvy, ako aj ostatné dohodnuté poplatky (najmä náklady na doručenie tovaru), v súlade s kúpnou zmluvou, 
 • prevziať tovar tvoriaci predmet kúpnej zmluvy v súlade s kúpnou zmluvou,
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru.

4.2 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v súlade s kúpnou zmluvou (t.j. v množstve, akosti, za cenu a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve).

4.3 Kupujúci ako spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v rozsahu a za podmienok špecifikovaných v bode 9.2 týchto všeobecných obchodných podmienok.

5. Práva a povinnosti predávajúceho

5.1 Predávajúci je povinný:

 • dodať (odovzdať) kupujúcemu tovar tvoriaci predmet kúpnej zmluvy, a to v rozsahu a za podmienok dohodnutých medzi stranami ako aj vyplývajúcich z kúpnej zmluvy,
 • dodať (odovzdať) kupujúcemu tovar tvoriaci predmet kúpnej zmluvy bez vád a v zmluvne dohodnutom mieste,
 • tovar tvoriaci predmet kúpnej zmluvy vybaviť na prepravu riadnym spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • kupujúcemu ako spotrebiteľovi bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru, doručiť na trvanlivom médiu (najmä prostredníctvom emailu) potvrdenie o uzavretí zmluvy.

5.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny, vyplývajúcej z kúpnej zmluvy.

6. Kúpna cena a platobné podmienky

6.1 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za tovar, ako aj prípadné súvisiace poplatky, a to vo výške, dohodnutej v kúpnej zmluve.

6.2 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť dohodnutú kúpnu cenu ako aj prípadné súvisiace poplatky spôsobom, ktorý si kupujúci vybral  v objednávke, ktorá bola záväzne akceptovaná predávajúcim.

6.3 Možnosti úhrady kúpnej ceny a súvisiacich poplatkov sú nasledovné:

6.3.1 online platba cez účet PayPal. Po vytvorení a odoslaní objednávky zo strany kupujúceho je kupujúci presmerovaný na platobnú bránu PayPal, prostredníctvom ktorej je možné realizovať platbu. Pri platbe podľa tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúci neúčtuje žiadne poplatky spojené s týmto spôsobom platby.

6.3.2 online platba kartou (debetnou alebo kreditnou). Po vytvorení a odoslaní objednávky zo strany kupujúceho je kupujúci presmerovaný na platobnú bránu PayPal, prostredníctvom ktorej je možné realizovať platbu. Akceptované typy platobných kariet pri platbe podľa tohto bodu sú: VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic a Maestro. Pri platbe podľa tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúci neúčtuje žiadne poplatky spojené s týmto spôsobom platby.

6.3.3 online bankový prevod cez bránu GoPay. Po vytvorení a odoslaní objednávky zo strany kupujúceho je kupujúci presmerovaný cez platobnú bránu GoPay, do svojho internet bankingu, kde je možné realizovať platbu s predvyplneným prevodným príkazom. Pri platbe podľa tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúci neúčtuje žiadne poplatky spojené s týmto spôsobom platby.

Podporované online bankové prevody

Potvrdenie o platbe

Zadanie platby

Predvyplnený platobný príkaz

Slovenská sporiteľňa

online

24/7

áno

UniCredit Bank

online

24/7

áno

Tatra banka

online

24/7

áno

Poštová banka

offline*

24/7

áno

VÚB banka

online

24/7

áno

* offline platobná metóda s predvyplneným platobným príkazom

6.3.4 platba offline bankovým prevodom cez bránu GoPay. Platba cez bankovú sieť vybraných slovenských bánk platobnej brány GoPay umožňuje štandardný bankový prevod podľa bodu 6.3.6 týchto všeobecných obchodných podmienok s automatickým potvrdením o vykonanej platbe, ktoré urýchli proces spracovania objednávky. Platbu je možné zadať kedykoľvek, ale spracovaná je v úradných hodinách príslušnej banky. Pri platbe podľa tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúci neúčtuje žiadne poplatky spojené s týmto spôsobom platby.

Zoznam podporovaných bánk pre spôsob platby podľa tohto bodu všeobecných obchodných podmienok: ČSOB, OTP Banka, Prima banka, Citibank, Fio banka, mBank, ING Bank, J&T Banka, Oberbank, Privatbanka, BKS Bank.

6.3.5 platba v hotovosti alebo platba kartou pri doručení tovaru na predajňu predávajúceho (t.j. pri osobnom vyzdvihnutí tovaru kupujúcim) na adrese Hlavná č.4, 952 01 Vráble. Pri platbe podľa tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúci neúčtuje žiadne poplatky spojené s týmto spôsobom platby. Finančné prostriedky v celej výške kúpnej ceny a súvisiacich poplatkov je kupujúci povinný uhradiť pred prevzatím dodávaného tovaru. V prípade neuhradenia kúpnej ceny a súvisiacich poplatkov podľa predchádzajúcej vety, nebude tovar kupujúcemu zo strany predávajúceho odovzdaný a predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.3.6 platba na dobierku. Finančné prostriedky sú uhradené predávajúcemu prostredníctvom doručujúceho pracovníka kuriérskej spoločnosti pri doručovaní tovaru kupujúcemu. Finančné prostriedky v celej výške sumy dobierky je kupujúci povinný uhradiť pred prevzatím dodávaného tovaru. V prípade neuhradenia dobierky nebude tovar kupujúcemu zo strany doručujúceho kuriéra, odovzdaný, a predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pri platbe podľa tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúci účtuje poplatok vo výške 1,20 EUR vrátane DPH.

6.3.7 štandardný bezhotovostný prevod alebo vklad na bankový účet predávajúceho číslo účtu v tvare IBAN SK57 0200 0000 0040 6988 4957ako variabilný symbol kupujúci uvedie číslo objednávky. V prípade takejto platby je potrebné, aby boli finančné prostriedky prevedené z účtu kupujúceho na účet predávajúceho (napr. prevodným príkazom, prostredníctvom internetbankingu a pod) alebo aby boli finančné prostriedky kupujúceho priamo vložené na účet predávajúceho. Pri platbe podľa tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúci neúčtuje žiadne poplatky spojené s týmto spôsobom platby. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu ako aj súvisiace poplatky v lehote 7 dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí objednávky v zmysle bodu 3.8 týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade, ak kúpna cena a súvisiace poplatky nebudú v uvedenej lehote uhradené, predávajúci má právo zrušiť (stornovať) objednávku kupujúceho, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.4 V prípade platby podľa bodu 6.3.1, 6.3.2 alebo 6.3.3 týchto všeobecných obchodných podmienok sa kupujúci zaväzuje uhradiť kúpnu cenu ako aj súvisiace poplatky v lehote 3 dní od doručenia oznámenia o prijatí objednávky v zmysle bodu 3.8 týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade, ak kúpna cena a súvisiace poplatky nebudú v uvedenej lehote uhradené, predávajúci má právo zrušiť (stornovať) objednávku kupujúceho, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.5 Kúpna cena a súvisiace poplatky sa považujú za uhradené dňom pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho, a v prípade úhrady formou dobierky dňom úhrady finančných prostriedkov doručujúcemu kuriérovi. 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru tvoriacemu predmet kúpnej zmluvy, prevzatím tovaru kupujúcim na zmluvne dohodnutom mieste dodania a zaplatením kúpnej ceny. 

7.2 Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý tvorí predmet kúpnej zmluvy, prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho (alebo ním povereného zmluvného kuriéra), alebo ak tak neurobí kupujúci včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší kúpnu zmluvu tým, že tovar neprevezme.

8. Dodacie podmienky

8.1 Predpokladaná dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade, ak je pri konkrétnom tovare uvedené, že ide o tovar na objednávku, alebo ide o tovar, ktorý je momentálne vypredaný, oznámi predávajúci kupujúcemu po preverení dostupnosti tovaru u dodávateľov, časovú dostupnosť objednaného tovaru.

8.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v lehote a na mieste, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy, a kupujúci sa zaväzuje takto dodaný tovar v zmluvne dohodnutej lehote a v zmluvne dohodnutom mieste a čase prevziať a potvrdiť jeho prevzatie.

8.3 Ak nie je dohodnuté inak, zaväzuje sa predávajúci dodať kupujúcemu tovar v lehote 14 dní:

a) odo dňa potvrdenia objednávky podľa bodu 3.9 týchto všeobecných obchodných podmienok a úhrady kúpnej ceny v zmluvy bodu 3.1, 6.3.2, 6.3.3 alebo 6.3.6týchto všeobecných obchodných podmienok, a to v prípade, ak si kupujúci vybral spôsob platby podľa bodu 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 alebo 6.3.6 všeobecných obchodných podmienok,

b) odo dňa potvrdenia objednávky podľa bodu 3.9 týchto všeobecných obchodných podmienok a to v prípade, ak si kupujúci vybral spôsob platby podľa bodu 3.4 alebo 6.3.5všeobecných obchodných podmienok.

8.4 Kupujúci má v rámci vytvárania objednávky možnosť vybrať si jeden z nasledovných spôsobov doručenia (dodania) tovaru, ktorý tvorí predmet kúpnej zmluvy:

a) osobné prevzatie tovaru na predajni predávajúceho na adrese Hlavná č.4, 952 01 Vráble. Predávajúci neúčtuje žiadne poplatky spojené s týmto spôsobom doručenia resp. prevzatia tovaru.

b) doručenie tovaru na adresu, ktorú uviedol kupujúci v objednávke ako adresu doručenia, a to prostredníctvom doručujúceho kuriéra spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča; IČO: 36 624 942, alebo prostredníctvom iného zmluvného kuriéra predávajúceho. Poplatok za takýto spôsob doručenia je nasledovný:

 • v prípade, ak hodnota tovaru tvoriaceho predmet kúpnej zmluvy je vyššia ako 100 EUR vrátane DPH, je preprava bez poplatku,
 • v prípade, ak hodnota tovaru tvoriaceho predmet kúpnej zmluvy je nižšia ako 100 EUR vrátane DPH, predstavuje poplatok za prepravu sumu vo výške 3,90 EUR vrátane DPH, prípadne 2,52 EUR vrátane DPH v prípade doručenia do odberného miesta (napr. ParcelShop).

8.5 Dodanie tovaru sa uskutočňuje výlučne počas pracovných dní. V prípade osobného prevzatia na predajni predávajúceho na adrese Hlavná č.4, 952 01 Vráble v čase od 8:00 hod do 12:00 hod a od 13:00 hod do 15:30 hod a v prípade doručenia prostredníctvom doručujúceho kuriéra podľa aktuálnych podmienok spoločnosti prepravujúcej tovar uvedenej v bode 8.4 písm. b) týchto všeobecných obchodných podmienok. 

8.6 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak kupujúci ani v lehote 7 dní odo dňa, kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať v súlade s kúpnou zmluvou, tento tovar neprevezme.

8.7 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je predávajúci oprávnený rozdeliť jednotlivé položky objednávky, t.j. odoslať samostatne niektoré z tovarov, tvoriacich predmet kúpnej zmluvy, a to postupne podľa toho, ako budú takto objednané tovary dostupné. V prípade postupu podľa predchádzajúcej vety nie sú kupujúcemu zo strany predávajúceho účtované žiadne ďalšie poplatky za prepravu (t.j. nad rámec poplatkov, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy). Ak k postupu podľa prvej vety tohto bodu všeobecných obchodných podmienok došlo na výslovnú žiadosť kupujúceho, budú kupujúcemu účtované poplatky za každé samostatné dodanie, a to podľa cenníka v zmysle bodu 8.4 a 6.3 týchto všeobecných obchodných podmienok.

8.8 Bezprostredne po doručení zásielky je kupujúci v prítomnosti doručujúceho kuriéra, oprávnený skontrolovať zásielku, t.j. doručovaný tovar vrátane jeho obalu, a to najmä viditeľné poškodenie tovaru, alebo obalu zásielky. Zástupca predávajúceho je povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť tzv. protokol o škode, v ktorom bude špecifikovaná vada doručovaného tovaru (napr. množstvo, poškodenie), alebo jeho obalu (napr. jeho poškodenie). Kupujúci nie je oprávnený odmietnuť prevziať doručovaný tovar; v prípade vadného plnenia však je kupujúci oprávnený v rozsahu a za podmienok stanovených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a osobitnými právnymi predpismi, uplatniť voči predávajúcemu nároky z vád tovaru.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

9.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy – kupujúcim ako podnikateľom

9.1.1 V prípade kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim ako podnikateľom, je predávajúci, ako aj kupujúci ako podnikateľ, oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v rozsahu, za podmienok a z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom alebo týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Pre vylúčenie pochybností, kupujúci ako podnikateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade dôvodov stanovených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami len v prípade, ak ide o dôvod na odstúpenie od kúpnej zmluvy určený pre kupujúceho ako podnikateľa. Kupujúci ako podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodov, v rozsahu a za podmienok, ktoré sú uvedené v bode 9.2 týchto všeobecných obchodných podmienok (ktoré sa vzťahujú výlučne na kupujúceho ako spotrebiteľa). 

9.1.2 Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho ako podnikateľa súvisiace s odstúpením od kúpnej zmluvy, následky takéhoto odstúpenia od kúpnej zmluvy vrátane vrátenia poskytnutých plnení, sa spravujú Obchodným zákonníkom.

9.2 Odstúpenie od kúpnej zmluvy – kupujúcim ako spotrebiteľom

9.2.1 Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku (v texte týchto všeobecných obchodných podmienok na účely bodu 9.2 aj ako „Zákon“), v prípade, ak predávajúci riadne a včas poskytol kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) Zákona, aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa:

a) prevzatia tovaru podľa bodu 9.2.2 týchto všeobecných obchodných podmienok, alebo

b) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

9.2.2 Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim ako spotrebiteľom okamihom, keď kupujúci ako spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim ako spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

9.2.3 Kupujúci ako spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

9.2.4 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona, kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho ako spotrebiteľa a kupujúci ako spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho ako spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho ako spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci ako spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci ako spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho ako spotrebiteľa a kupujúci ako spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

9.2.5 Kupujúci ako spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 9.2 týchto všeobecných obchodných podmienok v súlade s ust. § 7 Zákona u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci ako spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 2 týchto všeobecných obchodných podmienok, a taktiež zverejnený a prístupný na webovom sídle predávajúceho na príslušnej podstránke s názvom „Odstúpenie od zmluvy“.

9.2.6 Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 9.2.1 všeobecných obchodných podmienok, resp. podľa § 7 ods. 1 Zákona.

9.2.7 Pri pochybnostiach o doručení sa kupujúcim ako spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci ako spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú kupujúcemu ako spotrebiteľovi predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) Zákona alebo na adresu, ktorej zmena bola kupujúcemu ako spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí kúpnej zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety tohto bodu všeobecných obchodných podmienok.

9.2.8 Ak kupujúci ako spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci ako spotrebiteľ odstúpil. Od kupujúceho ako spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 Zákona a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

9.2.9 Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci ako spotrebiteľ.

9.2.10 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu ako spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona.

9.2.11 Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu ako spotrebiteľovi platby podľa bodu 9.2.10 týchto všeobecných obchodných podmienok rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho ako spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu ako spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

9.2.12 Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu ako spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si kupujúci ako spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci ako spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

9.2.13 Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu ako spotrebiteľovi platby podľa bodu 9.2.10 týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci ako spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

9.2.14 Kupujúci ako spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

9.2.15 Pri odstúpení od kúpnej zmluvy znáša kupujúci ako spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona.

9.2.16 Kupujúci ako spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci ako spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve kupujúceho ako spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona.

9.2.17 Ak kupujúci ako spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona, kupujúci ako spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia.

9.2.18 Predávajúci odporúča kupujúcemu ako spotrebiteľovi pri vrátení tovaru predávajúcemu z titulu odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu 9.2 všeobecných obchodných podmienok, takto odosielaný tovar poistiť. Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho ako spotrebiteľa, že tovar, ktorý kupujúci ako spotrebiteľ vracia predávajúcemu z titulu odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu 9.2 týchto všeobecných obchodných podmienok, nepreberie predávajúci v prípade, ak tento tovar doručuje kupujúci ako spotrebiteľ predávajúcemu formou dobierky.

9.2.19 Predávajúci taktiež informuje kupujúceho ako spotrebiteľa, že v prípade, ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, bude znášať aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

10. Reklamačný poriadok 

I. časť 

Reklamačný poriadok pre kupujúceho ako spotrebiteľa

10.1 V prípade, ak má tovar tvoriaci predmet kúpnej zmluvy vady, môže kupujúci ako spotrebiteľ uplatniť reklamáciu (t.j. právo zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru) u predávajúceho alebo u určenej osoby. Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie. Vybavenie reklamácií uplatnených kupujúcim ako spotrebiteľom sa spravuje bodom 10, časťou I týchto všeobecných obchodných podmienok, a podporne aj príslušnými právnymi predpismi.

10.2 Reklamáciu u predávajúceho môže kupujúci ako spotrebiteľ uplatniť:

 • osobne na prevádzke predávajúceho na adrese  Hlavná č.4, 952 01 Vráble, alebo
 • elektronicky prostredníctvom emailu doručeného na emailovú adresu predávajúceho: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo
 • písomne na adrese predávajúceho: Turček, s.r.o., oddelenie reklamácií, Hlavná č.4, 952 01 Vráble.

V prípade uplatnenej reklamácie je kupujúci ako spotrebiteľ povinný doručiť tovar, tvoriaci predmet reklamácie, predávajúcemu, na adresu Turček, s.r.o., oddelenie reklamácií, Hlavná č.4, 952 01 Vráble. Predávajúci nepreberá tovar doručovaný na dobierku a súčasne predávajúci odporúča kupujúcemu ako spotrebiteľovi, aby odosielaný tovar poistil.

10.3 Kupujúci ako spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu aj u určenej osoby, ktorou je osoba oprávnená výrobcom na vykonávanie záručných opráv. V prípade takto uplatnenej reklamácie je kupujúci ako spotrebiteľ povinný doručiť tovar, tvoriaci predmet reklamácie, určenej osobe. Určená osoba nepreberá tovar doručovaný na dobierku a súčasne predávajúci odporúča kupujúcemu ako spotrebiteľovi, aby dal odosielaný tovar poistiť. Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste, resp. bude kupujúcemu ako spotrebiteľovi na jeho žiadosť doručený predávajúcim.

10.4 V prípade, ak k prevzatiu predmetu reklamácie dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto reklamačného poriadku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim, najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie.

10.5 Poučenie pre kupujúceho ako spotrebiteľa

10.5.1 Predávajúci týmto poučuje kupujúceho ako spotrebiteľa o zodpovednosti predávajúceho za vady výrobku alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka nasledovne:

 • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci ako spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť,
 • kupujúci ako spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
 • predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu ako spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci ako spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu ako spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci ako spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
 • ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci ako spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

10.5.2 Kupujúci ako spotrebiteľ bol o právach podľa bodu 10.5.1 informovaný  tým, že pre odoslaním objednávky potvrdil, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ktoré v bode 10.5.1) obsahujú poučenie pre kupujúceho ako spotrebiteľa, a taktiež bol informovaný aj prostredníctvom príslušnej podstránky elektronického obchodu predávajúceho v časti „Reklamačný poriadok“, ktoré taktiež predmetné poučenie obsahuje.

10.6 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu ako spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. emailom), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ako spotrebiteľovi ihneď, a v prípade, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci ako spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

10.7 Ak kupujúci ako spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho ako spotrebiteľa o jeho právach podľa bodu 10.5.1 týchto všeobecných obchodných podmienok. Na základe rozhodnutia kupujúceho ako spotrebiteľa, ktoré z týchto práv kupujúci ako spotrebiteľ uplatňuje, je povinný predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba, určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona č.250/2007 Z.z. ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci ako spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

10.8 Ak kupujúci ako spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho ako spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu ako spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho vydať v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie písomný doklad o vybavení reklamácie.

10.9 Ak kupujúci ako spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci ako spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci ako spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova.  Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu ako spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

10.10 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia predmetu kúpnej zmluvy kupujúcim ako spotrebiteľom. V súlade s ust. § 599 Občianskeho zákonníka musí kupujúci ako spotrebiteľ uplatniť vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

10.11 Práva kupujúceho ako spotrebiteľa vyplývajúce z uplatnenej reklamácie (uplatnenej zodpovednosti z vád tovaru) sú špecifikované v bode 10.5.1 týchto všeobecných obchodných podmienok.

10.12 Za opätovné vyskytnutie vady sa na účely tohto reklamačného poriadku považuje taký výskyt tej istej vady, ktorá sa po dvoch opravách vyskytla znova.  Za výskyt väčšieho počtu vád sa podľa tohto reklamačného poriadku považujú minimálne 3 vady tovaru.

10.13 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu, a teda ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného výrobku,
 • výmenou výrobku,
 • vrátením kúpnej ceny výrobku,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
 • písomnou výzvou na prevzatie plnenia, 
 • alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

10.14 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

10.15 Predávajúci bezprostredne po ukončení reklamačného konania oznámi kupujúcemu ako spotrebiteľovi vhodnou formou výsledok reklamačného konania. Doklad o vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu ako spotrebiteľovi súčasne s odovzdaným tovarom, alebo len samostatne (poštou alebo emailom) najmä v prípade, ak z povahy vybavenia reklamácie nedochádza k odovzdaniu tovaru kupujúcemu ako spotrebiteľovi.

10.16 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 • ak vada tovaru vznikla mechanickým poškodením tovaru v čase po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho ako spotrebiteľa
 • ak vada vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo neodbornou montážou, alebo ak bola vec používaná v rozpore so zásadami obvyklého používania alebo v rozpore s príslušnou dokumentáciou vzťahujúcou sa na tovar (najmä návod na použitie, montážny návod a pod.)
 • ak vada vznikla nadmerným používaním tovaru, ktoré nie je obvyklé pri jeho bežnom používaní zo strany kupujúceho ako spotrebiteľa 
 • ak vada vznikla neoprávneným zásahom do tovaru
 • ak vada vznikla z dôvodu zásahu vyššej moci, alebo vznikla jeho poškodením neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými okolnosťami (požiar, atmosférická elektrina atď)
 • ak vada vznikla neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru.

10.17 V prípade, ak kupujúci spotrebiteľ nebude spokojný s vybavením reklamácie, má právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v súlade s bodom 11 týchto všeobecných obchodných podmienok.

II. časť 

Reklamačný poriadok pre kupujúceho ako podnikateľa

10.18 V prípade, ak má tovar tvoriaci predmet kúpnej zmluvy vady, môže kupujúci ako podnikateľ uplatniť reklamáciu (t.j. právo zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru) u predávajúceho. Vybavenie reklamácií uplatnených kupujúcim ako podnikateľom sa spravuje výlučne bodom 10, časťou II týchto všeobecných obchodných podmienok, a podporne aj príslušnými právnymi predpismi (najmä Obchodný zákonník).

10.19 Reklamáciu u predávajúceho môže kupujúci ako podnikateľ uplatniť:

 • osobne na prevádzke predávajúceho na adrese  Hlavná č.4, 952 01 Vráble, alebo
 • elektronicky prostredníctvom emailu doručeného na emailovú adresu predávajúceho: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo
 • písomne na adrese predávajúceho: Turček, s.r.o., oddelenie reklamácií, Hlavná č.4, 952 01 Vráble.

V prípade uplatnenej reklamácie je kupujúci ako podnikateľ povinný doručiť tovar, tvoriaci predmet reklamácie, predávajúcemu, na adresu Turček, s.r.o., oddelenie reklamácií, Hlavná č.4, 952 01 Vráble. Predávajúci nepreberá tovar doručovaný na dobierku a súčasne predávajúci odporúča kupujúcemu ako podnikateľovi, aby odosielaný tovar poistil.

10.20 V prípade, ak k prevzatiu predmetu reklamácie dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak reklamácia sa považuje za uplatnenú v deň prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim, najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie.

10.21 Predávajúci je povinný po uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu ako podnikateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. 

10.22 Nároky z vád tovaru.

10.22.1 Ak je dodaním tovaru s vadami porušená kúpna zmluva podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka), môže kupujúci ako podnikateľ:

 1. a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
 2. b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
 3. c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
 4. d) odstúpiť od kúpnej zmluvy.

10.22.2 Voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 10.22.1 týchto všeobecných obchodných podmienok patrí kupujúcemu ako podnikateľovi, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci ako podnikateľ meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci ako podnikateľ požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci ako podnikateľ odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

10.22.3 Ak kupujúci ako podnikateľ neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v bode 10.22.2 týchto všeobecných obchodných podmienok, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení kúpnej zmluvy.

10.22.4 Ak je dodaním tovaru s vadami kúpna zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci ako podnikateľ požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.

10.22.5 Dokiaľ kupujúci ako podnikateľ neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od kúpnej zmluvy podľa bodu 10.22.8 týchto všeobecných obchodných podmienok, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu ako podnikateľovi vynaloženie neprimeraných nákladov.

10.22.6 Ak kupujúci ako podnikateľ požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru.

10.22.7 Dokiaľ kupujúci ako podnikateľ neurčí lehotu podľa bodu 10.22.6 týchto všeobecných obchodných podmienok alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže predávajúci oznámiť kupujúcemu ako podnikateľovi, že vady odstráni v určitej lehote. Ak kupujúci ako podnikateľ bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty podľa bodu 10.22.6 týchto všeobecných obchodných podmienok

10.22.8 Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote vyplývajúcej z bodu 10.22.6 alebo 10.22.7 týchto všeobecných obchodných podmienok, môže kupujúci ako podnikateľ uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty podľa bodu 10.22.6 týchto všeobecných obchodných podmienok alebo v primeranej lehote pred odstúpením od kúpnej zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci ako podnikateľ bez súhlasu predávajúceho meniť.

10.22.9 Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci ako podnikateľ vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal. Ustanovenie § 441 Obchodného zákonníka platí obdobne.

10.22.10 Nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.

10.23 Kupujúci ako podnikateľ je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Ak kúpna zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim, môže sa prehliadka odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia. Ak kupujúci ako podnikateľ tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

10.24 Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho ako podnikateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Záručná doba uvedená v reklamačnom poriadku určenom pre spotrebiteľa (bod 10 časť I týchto všeobecných obchodných podmienok) a taktiež prípadná záručná doba uvedená pri jednotlivom tovare zobrazenom na webovom sídle elektronického obchodu predávajúceho, sa nevzťahuje a neuplatňuje na kupujúceho ako podnikateľa. 

10.25 Predávajúci po ukončení reklamačného konania oznámi kupujúcemu ako podnikateľovi vhodnou formou výsledok reklamačného konania. 

10.26 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 • ak vada tovaru vznikla mechanickým poškodením tovaru v čase po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho ako podnikateľa
 • ak vada vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo neodbornou montážou, alebo ak bola vec používaná v rozpore so zásadami obvyklého používania alebo v rozpore s príslušnou dokumentáciou vzťahujúcou sa na tovar (najmä návod na použitie, montážny návod a pod.)
 • ak vada vznikla nadmerným používaním tovaru, ktoré nie je obvyklé pri jeho bežnom používaní na stanovený účel 
 • ak vada vznikla neoprávneným zásahom do tovaru
 • ak vada vznikla z dôvodu zásahu vyššej moci, alebo vznikla jeho poškodením neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými okolnosťami (požiar, atmosférická elektrina atď)
 • ak vada vznikla neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru.

11. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

11.1 Kupujúci ako spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci ako spotrebiteľ má právo podať podľa ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej v texte bodu 11 všeobecných obchodných podmienok len ako „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

11.2 Návrh podáva kupujúci ako spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je:

– Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo
– oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z.z., t.j. v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je prístupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na https://www.mhsr.sk

11.3 Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci ako spotrebiteľ. 

11.4 Návrh podľa bodu 11.2 týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať:

a) meno a priezvisko kupujúceho ako spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b) presné označenie predávajúceho,

c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d) označenie, čoho sa kupujúci ako spotrebiteľ domáha,

e) dátum, kedy sa kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,

f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z.z.

K návrhu kupujúci ako spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

11.5 Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci ako spotrebiteľ využiť formulár ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na https://www.mhsr.sk., a webovom sídle každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

11.6 Kupujúci ako spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy pre alternatívne riešenie sporov, ktorá je prístupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2022.

12.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Zmena bude realizovaná tak, že takto zmenené všeobecné obchodné podmienky budú zverejnené na webovom sídle elektronického obchodu predávajúceho.

12.3 Zmena všeobecných obchodných podmienok realizovaná postupom podľa bodu 12.2 týchto všeobecných obchodných podmienok sa nedotýka tých objednávok, ktoré boli realizované do nadobudnutia účinnosti nových všeobecných obchodných podmienok.

12.4 Náš prístup k ochrane osobných údajov je mimoriadne zodpovedný a kladieme naň veľký dôraz. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete v samostatnom dokumente „Zásady ochrany osobných údajov“, ktorý je dostupný na nasledovnom odkaze:  https://www.turceksro.sk/kontakt/ochrana-osobnych-udajov-spracovanie

Výber tovaru a vloženie do košíka

Z katalógu tovaru na webovej stránke https://www.bozp-opp.sk/eshop alebo pomocou vyhľadávania si vyberte produkt, ktorý si chcete kúpiť. 

V prípade potreby zvoľte farebnú variantu, poprípade veľkosť. Vybraný produkt si pomocou tlačidla Pridať do košíka vložte do nákupného košíka. 

V košíku si skontrolujte, či už máte naozaj všetko a či máte správne zvolené veľkosti, farby a počty kusov.

V prípade, že Vami objednaný tovar nemáme skladom v požadovanom množstve, máte možnosť voľby. A to dodať len kompletnú objednávku, alebo rozdelenie doručenia tovaru na dva krát. Prepravné náklady sa účtujú len raz a to pri prvom doručení tovaru.

Voľba spôsobu dopravy a platby

 Vyberte si spôsob platby, ktorý Vám najviac vyhovuje. Vaše objednávky doručujeme prostredníctvom kuriérskej služby. V prípade ak si vyberiete osobný odber – tovar si budete môcť vyzdvihnúť osobne v našej podnikovej predajni na adrese Hlavná č.4, 952 01 Vráble, v pracovné dni od 8:00 do 15:30 hod. s výnimkou obedňajšej prestávky (12:00 – 13:00) a zaplatiť na mieste v hotovosti, alebo platobnou kartou.

Pokračujte ďalej v objednávke pomocou tlačidla Pokračovať.

Dodacie údaje

Následne vyplňte údaje potrebné pre doručenie tovaru. Ak ste sa u nás už v minulosti registrovali, vyplňte Vaše prihlasovacie údaje. V opačnom prípade sa môžete zaregistrovať a využívať vernostné výhody alebo nakúpiť jednorazovo bez registrácie.

V prípade, ak objednávate ako súkromná osoba (t.j. kupujúci ako spotrebiteľ), uveďte v procese zadávania a vytvárania objednávky svoje meno, priezvisko, prípadne titul, svoju adresu bydliska, prípadne aj doručovaciu adresu, ak je odlišná od adresy bydliska, svoj telefonický kontakt a emailový kontakt.

V prípade, ak objednávate ako podnikateľ, resp. právnická osoba, uveďte v procese zadávania a vytvárania objednávky svoje obchodné meno (názov), sídlo alebo miesto podnikania, doručovaciu adresu, ak je odlišná od sídla (miesta podnikania), IČO, DIČ, prípadne aj IČ DPH, meno, priezvisko, prípadne titul, telefonický kontakt a emailový kontakt osoby, konajúcej v mene kupujúceho ako podnikateľa. Uveďte prosím správne a kompletné údaje.

Odoslanie objednávky

Po skontrolovaní všetkých údajov, potvrďte Váš súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami a odošlite Vašu objednávku prostredníctvom tlačidla Objednať s povinnosťou platby. Kliknutím na toto tlačidlo Vám vzniká povinnosť platby za objednaný tovar a služby.

Odoslaním objednávky začneme Vašu objednávku spracovávať. O ďalšom postupe budete informovaný viacerými správami zasielanými na emailovú adresu uvedenú pri objednávke.

Jazyk ponúkaný na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

obchodné meno: Turček, s.r.o.

so sídlom: Kollárova 1954/80, 952 01 Vráble

IČO: 52193365

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Dátum objednania/dátum prijatia* ……………………………………………………………………………….

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*……………………………………………………………….

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Dátum …………………………………………

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* 

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ………………………………………………………. 

Poznámka: * Nehodiace sa prečiarknite.

Poučenie: 

Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, v prípade, ak predávajúci riadne a včas poskytol kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa:

 1. a) prevzatia tovaru, alebo
 2. b) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim ako spotrebiteľom okamihom, keď kupujúci ako spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. a) tovary objednané kupujúcim ako spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Bližšia špecifikácia práv a povinností zmluvných strán týkajúca sa odstúpenia od kúpnej zmluvy v zmysle § 3 zákona č. 102/2014 Z.z., je uvedená v bode 9.2 všeobecných obchodných podmienok predávajúceho.

Firma

BOZPSHOP.SK

Turček, s.r.o.
Kollárova 1954/80, 952 01 Vráble

Zákaznícka linka:
Tel.: +421 37 202 1351
(Po-Pi | 8:00-16:00 hod.)

Možnosti platby

Image
Image