Infolinka: +421 37 202 1351 (Po-Pi | 8:00 - 16:00)

Bezpečnostné značky

Bezpečnostné značky alebo inak nazvané "Bezpečnostné a zdravotné označenie"
Bezpečnostné a zdravotné označenie (bezpečnostné značky) rieši Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. a jeho definícia znie nasledovne:
Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci je označenie, ktoré sa vzťahuje na konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu a poskytuje pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa potreby prostredníctvom značky, farby, svetelného označenia alebo akustického signálu, slovnej komunikácie alebo ručných signálov.

Poznáme nasledovné typy označenia:

 1. Trvalé označenie - sa používajú na označenie zákazu, výstrahy, príkazu, na označenie núdzových východov, únikových ciest a na umiestnenie a označenie prostriedkov prvej pomoci
 2. Dočasné označenie:
  • Svetelné označenie, akustické signály alebo slovná komunikácia sa použijú, ak treba signalizovať nebezpečenstvo alebo upozorniť zamestnancov a iné osoby na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa, aby vykonali mimoriadne opatrenia, alebo upozorniť na núdzovú evakuáciu.
  • Ručné signály alebo slovná komunikácia sa použijú, ak to situácia vyžaduje, na usmernenie osôb vykonávajúcich činnosť, ktorá môže ohroziť bezpečnosť alebo zdravie.

Vzájomná zámena a kombinácia označení:

 1. Pri dodržaní rovnakej účinnosti označení možno použiť ktorúkoľvek z týchto kombinácií
  • bezpečnostnú farbu alebo značku na označenie miesta, na ktorom je prekážka alebo nebezpečenstvo pádu,
  • svetelné označenie, akustické signály alebo slovnú komunikáciu,
  • ručné signály alebo slovnú komunikáciu.
 2. Súčasne možno použiť tieto kombinácie
  • svetelné označenie a akustické signály,
  • svetelné označenie a slovnú komunikáciu,
  • ručné signály a slovnú komunikáciu.
Používanie bezpečnostnej farby pri bezpečnostných značkách má význam podľa tejto tabuľky:
Image
Bezpečnostné značky, ktoré nájdete v našej ponuke:

Zákazové značky

Zákazové značky zakazujú správanie, ktoré by mohlo viesť k vzniku nebezpečenstva.

Majú kruhový tvar.
Farba podkladu je biela a farba orámovanie je červená.

Farba symbolu je čierna.

Výstražné značky

Výstražné značky sú označenie, ktoré upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie.

Hlavné znaky - trojuholníkový tvar

Čierny piktogram na žltom pozadí s čiernym okrajom

Príkazové značky

Príkazové značky sú označenie, ktoré prikazuje osobitné správanie.

Hlavné znaky - kruhový tvar

Biely piktogram na modrom pozadí

Núdzové značky

Núdzové značky sú označenie, ktoré informuje o umiestnení núdzových miest, prípadne označuje núdzové východy atď.

Hlavné znaky - obdĺžnikový alebo štvorcový tvar

Biely piktogram na zelenom pozadí

Protipožiarne značky

Značky ochrany pred požiarmi sú označenie, ktoré informuje o umiestnení zariadenia na ochranu pred požiarmi.

Hlavné znaky - obdĺžnikový alebo štvorcový tvar

Biely piktogram na červenom pozadí

Ďalšie druhy značiek

Ďalšie značky sú označenie, ktorým sa určujú ďalšie požiadavky neupravujúce vyššie uvedené kategórie značiek.

Môžu to byť však i značky, ktoré sú kombináciou viacerých druhov značiek.

Môžu to byť i značky, ktoré si navrhnete sami do vašich priestorov a pracovísk.

Chemické značenie

Bezpečnostné značky sú v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

Značenie má čierny piktogram umiestnený v červenom kosoštvorci.

Týmito značkami sa označuje nebezpečenstvo danej chemickej látky.

Bezpečnostné tabule a značky na objednávku

Ďalšie bezpečnostné tabuľky, tabule na základe požiadaviek klienta vieme vyrobiť v rôznom prevedení a formáte.

S návrhom obsahu bezpečnostných tabúľ Vám radi pomôžeme a odporučíme i grafický návrh.

Vyrobili sme už množstvo tabúľ na objednávku.

Pokiaľ máte nejasnosti pri výbere vhodného bezpečnostného značenia pre vaše priestory a pracoviská, tak nás neváhajte kontaktovať a naši technici, ktorí pôsobia v oblasti BOZP viac ako 10 rokov Vám radi poradia.

Firma

BOZPSHOP.SK

Turček, s.r.o.
Kollárova 1954/80, 952 01 Vráble

Zákaznícka linka:
Tel.: +421 37 202 1351
(Po-Pi | 8:00-16:00 hod.)

Možnosti platby

Image
Image