Infolinka: +421 37 202 1351 (Po-Pi | 8:00 - 16:00)

Ako vybrať vhodný hasiaci prístroj

Vznik požiaru vo vašich priestoroch alebo na vašich pracoviskách môže ohroziť nie len Vás a vašich zamestnancov, ale môže ohroziť i ďalšie osoby, ktoré sa vo vašich priestoroch zdržiavajú a samozrejme i Váš majetok. Preto je dôležité dbať na správnu prevenciu a to je i dostatočné množstvo vhodných hasiacich prístrojov.

Viete aké hasiace prístroje sú pre vaše priestory a pracoviská vhodné?

Povinnosti ohľadom zabezpečenia plnenia povinností ochrany pred požiarmi na pracovisku ustanovuje zákon č. 314/2001 Z.z. a vyhláška č. 121/2002 Z.z. Jednou z týchto povinností je zabezpečiť o odborne spôsobilú osobu pre oblasť ochranu pred požiarmi. Táto osoba (technik požiarnej ochrany) zabezpečí výber vhodných druhov a množstva hasiacich prístrojov a ich presné rozmiestnenie.

Rozdelenie hasiacich prístrojov je nasledovné:
Vodný hasiaci prístroj

Tento typ hasiaceho prístroja využíva jednoduchý hasiaci princíp a to hasenie vodou, čiže rýchle schladenie, odoberanie tepla. Vodný hasiaci prístroj obsahuje ako hasiacu látku vodu a príp. niektoré hasiace prímesi k zvýšeniu účinnosti alebo zvýšenie odolnosti napr. voči mrazu..

Vodné hasiace prístroje sú vhodné na hasenie väčšiny typov požiarov, kde postačuje uhasenie prúdom vody. Vhodné sú na hasenie pevných horľavých látok. Nesmú sa s ním však hasiť predmety pod vplyvom elektrického napätia, ľahkých a horľavých alkalických kovov a ich zliatin, horľavé plyny a látky prudko reagujúce s vodou.

Ideálne sú na použitie v poľnohospodárstve, v drevovýrobe, v skladoch a pod.

Penový hasiaci prístroj

Penový hasiacich prístrojov využíva techniku rýchleho schladenia horľavej látky vodou, a súčasné zamedzenie prístupu kyslíka pomocou peny (napr. oxid uhličitý). Pena je vytvorená vodou a penotvorných roztokom.

Penové hasiace prístroje sú vhodné na hasenie rôznych pevných látok a horľavých kvapalín, neviažúcich molekuly vody. Nesmú sa ním však hasiť predmety pod vplyvom elektrického napätia (hasivo je kvôli vode vodivé), sodíka, horčíka, draslíka a jeho zliatin, ľahkých horľavých a alkalických termitov, karbidov vápníka a pod., pretože pri hasení vznikajú chemickou reakciou jedovaté plyny. Taktiež nie je vhodný na hasenie horľavých plynov a kvapalín viažúcich vodu.

Nevhodné je hasiť penovým hasiacim prístrojom acetón alebo lieh, ktoré penovú zložku rozkladajú.

Snehový hasiaci prístroj

Snehový hasiaci prístroj používa techniku dusivého a chladiaceho efektu. Snehové hasiace prístroje majú široké uplatnenie napr. na hasenie elektroniky, potravín, horľavých plynov, kvapalín aj tuhých látok a horiacich kovov. Je vhodný aj na hasenie elektrických zariadení pod el. prúdom. Nesmú sa ním však hasiť sypké látky, práškové horľaviny a horľavé alkalické kovy, tuhé látky typu dreva, textílií či uhlia.

Pri hasení hrozí akútne riziko omrzlín, kvôli nízkej teplote hasiacej zmesi.

Práškový hasiaci prístroj

Práškový hasiaci prístroj je najrozšírenejší hasiaci prístroj. Práškový hasiaci prístroj využíva fyzikálny efekt odobratia energie pri rozklade atómov prášku, čím sa odoberie z priestoru požiaru teplo potrebné na prípravu ďalšieho horľavého materiálu na horenie. Práškové hasiace prístroje sú vhodné na hasenie všetkých typov požiarov - pevných, kvapalných, plynných a horľavých látok pod vplyvom elektrického napätia. Nesmú sa však s ním hasiť ľahké alkalické kovy a ich zliatiny, horľavé kovy a jemná mechanika či elektronika. Hasiaci prášok sa však ťažko odstraňuje napr. z elektronických zariadení.

Práškový hasiaci prístroj obsahuje ako hasiacu látku uhličitan sodný a rôzne prímesi, rozptýlené na miniatúrne zrnká.

Halónové hasiace prístroje

Halotrónové hasiace prístroje nahradili, v súčasnosti už nevyrábané, halónové hasiace prístroje, ktoré boli vylúčené pre poškodzovanie životného prostredia.

Halónový hasiacich prístrojov pomáha zdolať požiar hlavne chemickým mechanizmom hasenia, keďže hasivo (hexafluoropropán) účinne ničí radikály horľaviny. Majú však aj významný fyzikálny účinok - chladiaci a dusivý efekt.

Haló hasiace prístroje sú nielen šetrné k prírode, ale aj nevytvárajú zvyškové usadeniny a nespôsobujú koróziu, kvôli čomu sú vhodné na hasenie jemnej mechaniky, umeleckých diel, laborátornej techniky, elektroniky a pod. Hasivo je nevodivé, takže je možné s nimi hasiť aj predmety pod elektrickým napätím. Neodporúčajú sa však používať na hasenie v uzavretých priestoroch bez vetrania, pretože aktívna látka sa teplom rozkladá na zdraviu škodlivé látky.

Ak hľadáte nejaké ďalšie informácie ohľadom hasiacich prístrojov, neváhajte kontaktovať náš odborne vyškolený personál. Ochotne Vám pomôžeme s výberom najvhodnejších druhov hasiacich prístrojov a zároveň Vám zabezpečíme všetky nevyhnutné služby v spojitosti s hasiacimi prístrojmi, hydrantami, požiarnymi zariadeniami a ich príslušenstva.

Firma

BOZPSHOP.SK

Turček, s.r.o.
Kollárova 1954/80, 952 01 Vráble

Zákaznícka linka:
Tel.: +421 37 202 1351
(Po-Pi | 8:00-16:00 hod.)

Možnosti platby

Image
Image